Διοικητικό δίκαιο

Τι είναι το Διοικητικό Δίκαιο:

Το διοικητικό δίκαιο είναι ένας κλάδος του δημοσίου δικαίου που είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση και την πειθαρχία των μελών και των πράξεων της δημόσιας διοίκησης.

Σε αυτή την περίπτωση, περιλαμβάνονται στους φορείς, τα ιδρύματα, τους πράκτορες και άλλους φορείς του Δ.Σ. που ανήκουν στη Δημόσια Διοίκηση, δηλαδή είναι υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση θεμάτων δημόσιου συμφέροντος και του κράτους.

Κατά κανόνα, οι διοικητικές λειτουργίες εκτελούνται από το εκτελεστικό τμήμα, αλλά μπορούν επίσης να εφαρμοστούν από το δικαστικό σώμα και τον νομοθέτη σε μη τυπικές περιπτώσεις.

Το διοικητικό δίκαιο, ως μέρος του δημοσίου δικαίου, αντιπροσωπεύει την κυριαρχία του συλλογικού συμφέροντος ( αρχή της συλλογικότητας ) πάνω σε αυτό που είναι ιδιωτικό ή ατομικό. Ωστόσο, αυτή η υπεροχή είναι αποδεκτή μόνο εάν πληρούνται τα συμφέροντα του κοινού.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το νόμο.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε δημόσιο διαγωνισμό για την άσκηση σταδιοδρομίας στη Δημόσια Διοίκηση πρέπει να γνωρίζουν καλά τις πηγές, τους κανόνες και τις αρχές του Διοικητικού Δικαίου.

Αρχές διοικητικού δικαίου

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ομοσπονδιακού Συντάγματος του 1988, είναι θεμελιώδεις αρχές του Διοικητικού Δικαίου:

  • Νομιμότητα: Η δημόσια διοίκηση θα πρέπει να εκτελεί μόνο ό, τι προβλέπει ο νόμος.
  • Αφοσίωση: η ίση μεταχείριση ενώπιον του κράτους μεταξύ όλων εκείνων που διαχειρίζονται, χωρίς διάκριση, διακρίσεις, ιδιαίτερα οφέλη ή ιδιαιτερότητες.
  • Ηθική: όλη η δράση και η διαδικασία της Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να βασίζονται σε ηθικές και ηθικές παραμέτρους.
  • Δημοσιότητα: όλες οι ενέργειες και οι διαδικασίες πρέπει να αναπτυχθούν με απόλυτη διαφάνεια, δεδομένου ότι αντιμετωπίζονται ως δημόσιες οντότητες.
  • Αποτελεσματικότητα: απαιτεί η δημόσια υπηρεσία και η υπηρεσία να λειτουργούν ικανοποιητικά, ικανοποιώντας τις ανάγκες των ανθρώπων.

Πρέπει να τονιστεί ότι η αρχή της αποτελεσματικότητας ενσωματώθηκε στο Διοικητικό Δίκαιο από τη Διοικητική Μεταρρύθμιση που μεταφέρθηκε με την Συνταγματική Τροπολογία αριθ. 19/98.

Για να ασκεί τις δραστηριότητές της, το Διοικητικό Δίκαιο προβλέπει ορισμένες διακριτές αρμοδιότητες της Δημόσιας Διοίκησης, όπως διακριτική, ιεραρχία, πειθαρχική, κανονιστική και αστυνομική.