Καταναλωτικό δίκαιο

Τι είναι το Δίκαιο των Καταναλωτών:

Το δίκαιο των καταναλωτών είναι κλάδος αστικού και επιχειρηματικού δικαίου που ασχολείται με νομικές σχέσεις μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών .

Το δίκαιο των καταναλωτών βασίζεται σε ένα σύνολο κανόνων που υπερασπίζονται και προστατεύουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αγοράζει καταναλωτικά αγαθά, είτε πρόκειται για υπηρεσίες είτε για προϊόντα.

Όλα τα δικαιώματα των καταναλωτών της Βραζιλίας εκτίθενται στον "νόμο περί καταναλωτών", γνωστός επίσης ως κώδικας προστασίας των καταναλωτών, ο οποίος αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι μπορεί να προστατεύσει από κατάχρηση από πωλητές και προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το νόημα του καταναλωτή.

Ο ορισμός του καταναλωτικού δικαίου, όπως είναι γνωστός σήμερα, δημιουργήθηκε μόλις από τα μέσα του εικοστού αιώνα, ιδιαίτερα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Με την ανάπτυξη των πόλεων και τη μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη του πληθυσμού, ήταν εμφανής η ανάγκη δημιουργίας μηχανισμών που θα εναρμονίζουν τις σχέσεις μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών.

Δείτε επίσης την έννοια του Procon.

Κωδικός προστασίας των καταναλωτών

Στη Βραζιλία, ο κώδικας προστασίας των καταναλωτών (CDC) ιδρύθηκε με το νόμο αριθ. 8.078, της 11ης Σεπτεμβρίου 1990 .

Ο κύριος σκοπός του CDC είναι να εξασφαλίσει την οργάνωση και τον σεβασμό στη σχέση μεταξύ παρόχων υπηρεσιών, προμηθευτών προϊόντων και τελικών καταναλωτών.

Βασικά δικαιώματα των καταναλωτών

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κώδικα προστασίας των καταναλωτών, θεσπίζονται ορισμένες βασικές αρχές που εγγυώνται την προστασία των καταναλωτών, όπως:

  • την προστασία της ζωής, την υγεία και την ασφάλεια από τους κινδύνους που προκαλούν οι πρακτικές στην προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών που θεωρούνται επικίνδυνες ή επιβλαβείς ·
  • την εκπαίδευση και τη διάδοση σχετικά με την επαρκή κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας την ελευθερία επιλογής και την ισότητα στις συμβάσεις ·
  • επαρκείς και σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες, με ακριβή καθορισμό της ποσότητας, των χαρακτηριστικών, της σύνθεσης, της ποιότητας, των παρεπόμενων φόρων και των τιμών, καθώς και των κινδύνων που παρουσιάζουν.
  • προστασία από την παραπλανητική και καταχρηστική διαφήμιση, τις καταναγκαστικές ή αθέμιτες εμπορικές μεθόδους, καθώς και κατά καταχρηστικές πρακτικές ή ρήτρες ή που επιβάλλονται στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών ·
  • την τροποποίηση των συμβατικών ρητρών που δημιουργούν δυσανάλογα οφέλη ή την αναθεώρησή τους εξαιτίας των γεγονότων που τα καθιστούν υπερβολικά επαχθή ·
  • την αποτελεσματική πρόληψη και αποκατάσταση των ζημιών που σχετίζονται με την κληρονομιά και την ηθική, ατομική, συλλογική και διάχυτη.
  • πρόσβαση σε δικαστικά και διοικητικά όργανα με σκοπό την πρόληψη ή την επανόρθωση ατομικών, συλλογικών ή διάχυτων χρηματικών και ηθικών ζημιών, εξασφαλίζοντας νομική, διοικητική και τεχνική προστασία σε όσους έχουν ανάγκη ·
  • τη διευκόλυνση της υπεράσπισης των δικαιωμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της αντιστροφής του βάρους της απόδειξης, υπέρ του, στην αστική διαδικασία, όταν κατά τη διακριτική ευχέρεια του δικαστή ο ισχυρισμός είναι πιθανός ή όταν είναι ανεπαρκής, σύμφωνα με τους συνήθεις κανόνες πείρας.
  • την επαρκή και αποτελεσματική παροχή δημόσιων υπηρεσιών εν γένει.

Δείτε επίσης: το νόημα της Νομοθεσίας και του Rebus sic stantibus .