Είδη έρευνας

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι έρευνας που ταιριάζουν με τους διάφορους σκοπούς, τους στόχους και τις διαδικασίες που ο ερευνητής θέλει να χρησιμοποιήσει ως επιστημονική μέθοδο της μελέτης τους.

Για να γνωρίζει το πιο κατάλληλο μοντέλο, ο ερευνητής πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον σκοπό του έργου του, την προσέγγιση που θέλει να χρησιμοποιήσει και άλλα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν με το αντικείμενο της μελέτης του.

Επιστημονική έρευνα

Περιλαμβάνει όλους τους τύπους έρευνας που βασίζονται σε επιστημονικές διαδικασίες για την απόκτηση των αποτελεσμάτων.

Όλες οι έρευνες που πραγματοποιούνται στο ακαδημαϊκό πεδίο μπορούν να θεωρηθούν επιστημονικές και αυτές πρέπει να κατηγοριοποιηθούν σε διαφορετικές μεθοδολογίες, σύμφωνα με τον αντικειμενικό σκοπό και τη δομή που ακολουθεί.

Επιστημονικές ταξινομήσεις

Όσον αφορά το σκοπό της, δηλαδή το είδος της συμβολής που θα προσδώσει η μελέτη στην επιστήμη, η επιστημονική έρευνα μπορεί να ταξινομηθεί σε: βασική έρευνα και εφαρμοσμένη έρευνα.

Από την άποψη της προσέγγισης του ερευνητή στη μελέτη, αυτό μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε: ποιοτική, ποσοτική ή ποιοτική ποσοτική έρευνα.

Ο τρίτος τρόπος ταξινόμησης μιας επιστημονικής έρευνας είναι μέσω των στόχων της, δηλαδή μέσω του είδους γνώσεων που επιθυμεί ο ερευνητής: διερευνητική έρευνα, περιγραφική έρευνα και επεξηγηματική έρευνα.

Τέλος, η επιστημονική έρευνα μπορεί επίσης να ταξινομηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες συλλογής πληροφοριών. Υπάρχουν πολλά, τα πιο συνηθισμένα είναι:

  • Βιβλιογραφική έρευνα.
  • έρευνα σε ντοκιμαντέρ.
  • μελέτη περίπτωσης ·
  • εκ των υστέρων έρευνα ·
  • πεδίου έρευνας, μεταξύ άλλων.

Υπογραμμίζεται ότι μια αναζήτηση μπορεί να έχει περισσότερους από έναν τύπους διαδικασιών, κάνοντας το ένα να συμπληρώνει το άλλο.

Μάθετε περισσότερα για την Επιστημονική Έρευνα.

Βασική αναζήτηση

Είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους τύπους έρευνας στον ακαδημαϊκό τομέα, ειδικά στα έργα ολοκλήρωσης μαθημάτων (TCC).

Είναι προσανατολισμένη στην εμβάθυνση μιας επιστημονικής γνώσης που έχει ήδη μελετηθεί. Κανονικά, ο ερευνητής που πραγματοποιεί μια μελέτη για το σκοπό αυτό επιδιώκει να συμπληρώσει κάποια πτυχή ή ιδιαιτερότητα της έρευνας που είχε γίνει προηγουμένως.

Αυτός είναι ένας τύπος θεωρητικής έρευνας, που απαιτεί βιβλιογραφική ανασκόπηση και παρουσιάζει συστηματικά ιδέες.

Η βασική έρευνα μπορεί ακόμα να υποδιαιρείται σε καθαρά και στρατηγικά, ανάλογα με την εστία της ανάλυσης.

Καλή βασική αναζήτηση

Είναι ένας τύπος έρευνας που απευθύνεται αποκλειστικά στον ακαδημαϊκό κόσμο, χωρίς καμία πρόθεση αλλαγής της πραγματικότητας.

Αποτελείται από μια εντελώς θεωρητική μελέτη, όπου ο συγγραφέας δεν ανησυχεί για το πώς τα αποτελέσματα της έρευνάς του μπορούν να χρησιμοποιηθούν αργότερα.

Βασική στρατηγική έρευνα

Σε αντίθεση με την καθαρή βασική έρευνα, σε στρατηγικό επίπεδο, ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να παράγει χρήσιμες γνώσεις ώστε να μπορεί τελικά να χρησιμοποιηθεί σε πρακτικές σπουδές.

Ο συγγραφέας δεν παρέχει λύσεις σε αυτά τα ζητήματα, αλλά συνιστά την κατασκευή μελλοντικών μελετών που μπορούν να λύσουν τέτοια προβλήματα, για παράδειγμα.

Εφαρμοσμένη Έρευνα

Σε αντίθεση με τη βασική έρευνα, η εφαρμοσμένη έρευνα στοχεύει στην παραγωγή γνώσης που μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά στην πραγματική ζωή, συμβάλλοντας στην αλλαγή μιας κατάστασης, ενός φαινομένου ή ενός συστήματος.

Η εφαρμοσμένη έρευνα μπορεί να συμπληρώνει ή να εμβαθύνει σε ένα θέμα που έχει μελετηθεί προηγουμένως. Ωστόσο, η πρόταση είναι να παρουσιάσουμε εναλλακτικές λύσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση ή τη μετατροπή, για παράδειγμα, μιας συγκεκριμένης πτυχής του αντικειμένου της μελέτης.

Ποσοτική έρευνα

Αυτός ο τύπος μεθοδολογίας χαρακτηρίζεται από τη χρήση στατιστικών τεχνικών και εργαλείων ως το κύριο μέσο ανάλυσης των δεδομένων που λαμβάνονται σε μια έρευνα.

Ο ερευνητής συλλέγει απλώς πληροφορίες που μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και το εφαρμόζουν στο λογισμικό (ή σε άλλα τεχνικά εργαλεία) που αναλύει τα δεδομένα αυτά.

Ο ερευνητής είναι παρατηρητής και δεν πρέπει να αναλύει υποκειμενικά τους αριθμούς που ελήφθησαν. Η λειτουργία του περιορίζεται στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων με δομημένο τρόπο, για παράδειγμα με τη βοήθεια πινάκων και γραφημάτων.

Για να αποκτήσει τα απαραίτητα δεδομένα σε μια ποσοτική έρευνα, ο ερευνητής χρησιμοποιεί ερωτηματολόγια πολλαπλής επιλογής ή άλλες επιλογές που εξασφαλίζουν αντικειμενικές και σαφείς απαντήσεις.

Αυτό το είδος έρευνας είναι πολύ συνηθισμένο στις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, ειδικά στον τομέα των Ακριβών Επιστημών.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Ποσοτική Έρευνα.

Ποιοτική έρευνα

Σε αυτόν τον τύπο έρευνας, ο ερευνητής είναι υπεύθυνος για την ανάλυση των πληροφοριών που συλλέγονται. Χαρακτηρίζεται από την απόδοση υποκειμενικών ερμηνειών .

Στα μοντέλα αυτά δεν υπάρχουν στατιστικές τεχνικές και μέθοδοι, καθώς ο ερευνητής επικεντρώνεται σε πιο περίπλοκα και μη ποσοτικοποιήσιμα χαρακτηριστικά, όπως η συμπεριφορά, οι εκφράσεις, τα συναισθήματα κλπ.

Στην περίπτωση αυτή, τα μέσα απόκτησης των δεδομένων είναι λιγότερο αυστηρά και αντικειμενικά. Τα ερωτηματολόγια, για παράδειγμα, μπορεί να έχουν χώρους για υποκειμενικές, ευέλικτες και πολυτροπικές απαντήσεις.

Αυτή η μεθοδολογία είναι κοινή στα μαθήματα των ανθρωπιστικών επιστημών, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της αποφοίτησης.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Ποιοτική Έρευνα.

Μικτή έρευνα ή ποιοτική-ποσοτική έρευνα

Είναι ένα μίγμα μεταξύ των χαρακτηριστικών της ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας.

Σε αυτή την περίπτωση, η μελέτη μπορεί να χωριστεί σε δύο μέρη. Το πρώτο αποτελείται από τη συλλογή δεδομένων και τη στατιστική ανάλυση αυτών. και η δεύτερη σε μια υποκειμενική ανάλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος.

Περιγραφική έρευνα

Αυτός ο τύπος έρευνας ανήκει στην ταξινόμηση που έχει ως παράμετρο τον τύπο της γνώσης που ο ερευνητής θέλει να παράγει.

Η έρευνα είναι περιγραφική όταν ο στόχος είναι να διευκρινιστεί ένα θέμα που είναι ήδη γνωστό, περιγράφοντας τα πάντα γι 'αυτό. Σε αυτή την περίπτωση, ο ερευνητής πρέπει να κάνει μια ισχυρή θεωρητική αναθεώρηση που περιλαμβάνει το αντικείμενο της μελέτης, να αναλύσει και να συγκρίνει τις πληροφορίες.

Τέλος, εναπόκειται στον ερευνητή να συνάγει το συμπέρασμά του σχετικά με τις διάφορες αναλυόμενες μεταβλητές.

Περιγραφική έρευνα είναι συνήθως πολύ συνηθισμένη στα προπτυχιακά μαθήματα, ειδικά στα μαθήματα ολοκλήρωσης μαθημάτων.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Περιγραφική αναζήτηση.

Διερευνητική έρευνα

Η ερευνητική πρόταση έρευνας είναι να εντοπίσει κάτι, δηλαδή, ένα πιθανό αντικείμενο μελέτης ή προβληματισμού που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μελλοντικής έρευνας.

Κατά κανόνα, αυτός ο τύπος έρευνας χρησιμεύει για να φέρει την επιστημονική κοινότητα πιο κοντά σε κάτι (φαινόμενο, σύστημα, αντικείμενο, κ.λπ.) άγνωστο ή ελάχιστα διερευνημένο, καθώς και όλα όσα σχετίζονται με αυτό.

Σε αντίθεση με την περιγραφική έρευνα, το θέμα που αναλύεται στο ερευνητικό δεν συστηματοποιείται. Αυτό σημαίνει ότι αντιπροσωπεύει πιο καινοτόμες και πρωτοποριακές έρευνες.

Η διερευνητική έρευνα είναι χρήσιμη όταν δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο της μελέτης, προκαλώντας τον ερευνητή να αναμειγνύει όσο το δυνατόν περισσότερες αναφορές με άλλες μεθόδους, όπως συνεντεύξεις, έρευνα ντοκιμαντέρ κλπ.

Για το λόγο αυτό, η διερευνητική έρευνα θεωρείται αρκετά εξαντλητική και περίπλοκη, διότι απαιτεί μεγάλη προσπάθεια εκ μέρους του ερευνητή.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Διερευνητική αναζήτηση.

Επεξηγηματική έρευνα

Πρόκειται για ένα πιο περίπλοκο είδος έρευνας, συνήθως η «ωρίμανση» μιας προηγούμενης περιγραφικής ή διερευνητικής έρευνας. Για το λόγο αυτό, είναι συνήθως πιο συνηθισμένο στις διδακτορικές διατριβές ή στις μεταπτυχιακές εργασίες.

Ο κύριος στόχος είναι να εξηγηθεί και να εξορθολογιστεί το αντικείμενο της μελέτης. Επιδιώκει να οικοδομήσει μια εντελώς νέα γνώση . Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να ενταχθεί ένα μεγάλο μέρος των βιβλιογραφικών δεδομένων και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την πειραματική έρευνα, για παράδειγμα.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις βασικές διαφορές μεταξύ περιγραφικής, διερευνητικής και επεξηγηματικής έρευνας.

Βιβλιογραφική αναζήτηση

Ξεκινώντας από την άποψη των τεχνικών διαδικασιών, η βιβλιογραφική έρευνα είναι μία από τις πιο συνηθισμένες. Θεωρείται υποχρεωτική σε όλους σχεδόν τους τρόπους επιστημονικής εργασίας.

Αποτελείται από τη συλλογή πληροφοριών από κείμενα, βιβλία, άρθρα και άλλα υλικά επιστημονικού χαρακτήρα. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται στη μελέτη με τη μορφή παραπομπών, που χρησιμεύουν ως βάση για την ανάπτυξη του ερευνημένου θέματος.

Είναι μια θεωρητική μέθοδος που επικεντρώνεται στην ανάλυση των διαφορετικών γωνιών που μπορεί να έχει το ίδιο πρόβλημα, όταν συμβουλεύουμε συγγραφείς με διαφορετικές απόψεις για το ίδιο θέμα.

Στη συνέχεια, ο ερευνητής θα πρέπει να συγκρίνει τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν και, από τότε, να κατασκευάσει τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά του.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη βιβλιογραφική αναζήτηση.

Έρευνα τεκμηρίωσης

Παρόμοια με τη βιβλιογραφική έρευνα, το ντοκιμαντέρ δεν περιορίζεται στη συλλογή πληροφοριών επιστημονικού χαρακτήρα.

Κατά την έρευνα σε ντοκυμαντέρ μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε έγγραφο με ενημερωτικό περιεχόμενο χρήσιμο για έρευνα, όπως εφημερίδες, περιοδικά, κατάλογοι, φωτογραφίες, πρακτικά κ.λπ.

Συνήθως, αυτός ο τύπος έρευνας χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με βιβλιογραφική έρευνα. Έτσι, δημιουργείται ένας σύνδεσμος μεταξύ του θεωρητικού λόγου και της πραγματικότητας που παρουσιάζεται στα μη επιστημονικά έγγραφα, για παράδειγμα.

Μελέτη περιπτώσεων

Σε αντίθεση με την τεκμηρίωση και τη βιβλιογραφική έρευνα, αυτή η διαδικασία είναι εμπειρική. Αυτό σημαίνει ότι δεν περιορίζεται μόνο στη συλλογή θεωρητικών πληροφοριών, αλλά και σε παρατηρήσεις και εμπειρίες.

Αποτελείται από μια βαθιά έρευνα σχετικά με κάποια συγκεκριμένη πτυχή ενός συγκεκριμένου θέματος (άτομο, φαινόμενο, περιβάλλον κ.λπ.).

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την μελέτη περίπτωσης δεν πρέπει να γενικευθούν. Δηλαδή, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αντιπροσωπεύσουν όλα τα άτομα, αλλά μόνο αυτά που ερευνήθηκαν άμεσα.

Η μελέτη μιας συγκεκριμένης εκστρατείας μάρκετινγκ για μια εταιρεία μπορεί να είναι ένα παράδειγμα. Ο ερευνητής πρέπει να συλλέγει πληροφορίες μέσω ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων κ.λπ. Στη συνέχεια, θα πρέπει να προβεί σε ποιοτική κριτική των συλλεγόμενων δεδομένων, με στόχο την εξεύρεση αρνητικών, θετικών και άλλων επιπτώσεων στο θέμα.

Πειραματική έρευνα

Είναι επίσης εμπειρική έρευνα. Είναι συνηθισμένο στην εργαστηριακή έρευνα, όπου ο ερευνητής ελέγχει τις μεταβλητές και προσομοιώνει καταστάσεις που πρέπει να παρατηρηθούν και να αναλυθούν.

Κανονικά, στην πειραματική έρευνα ο ερευνητής συγκρίνει διάφορες μεταβλητές με σκοπό να σχεδιάσει ένα προφίλ, να αντικρούσει υποθέσεις ή να εγκρίνει θεωρίες.

Αναζήτηση πεδίου

Σε αντίθεση με την εργαστηριακή έρευνα, στην περίπτωση αυτή ο ερευνητής πηγαίνει στο φυσικό περιβάλλον του αντικειμένου μελέτης του.

Ο ερευνητής παύει να έχει τον απόλυτο έλεγχο των μεταβλητών, περιορίζοντας τον εαυτό του στην παρατήρηση, τον εντοπισμό και τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το αντικείμενο της μελέτης στο αρχικό του πλαίσιο εμπειρίας.

Στα ακαδημαϊκά έργα, η έρευνα πεδίου πρέπει να είναι ένα βήμα μετά τη βιβλιογραφική έρευνα. Ο ερευνητής θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος με τη μέγιστη θεωρητική πληροφόρηση σχετικά με το θέμα που περιλαμβάνει το αντικείμενο της μελέτης του.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την αναζήτηση πεδίου.

Εκ των υστέρων έρευνα

Αυτός είναι ένας τύπος έρευνας που γίνεται μετά την εμφάνιση ορισμένων μεταβλητών / φαινομένων. Σκοπός του είναι να καταλάβει πώς αυτό το γεγονός που συνέβη στο παρελθόν, για παράδειγμα, ήταν σε θέση να αλλάξει μια συγκεκριμένη ομάδα στο παρόν και / ή στο μέλλον.

Σε αυτή την περίπτωση, ο ερευνητής δεν έχει κανέναν έλεγχο πάνω στη μεταβλητή, αφού έχει ήδη συμβεί.

Αναζήτηση έρευνας

Σε αυτόν τον τύπο έρευνας, ο ερευνητής περιορίζεται να επαληθεύσει τη συμπεριφορά / αλληλεπίδραση μιας συγκεκριμένης ομάδας. Η χρήση ερωτηματολογίων είναι κοινή ως μέσο συλλογής δεδομένων.

Σε αντίθεση με την μελέτη περίπτωσης, η έρευνα της έρευνας επιδιώκει να γενικεύσει ένα αποτέλεσμα με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν στην έρευνα. Αποτελείται από μια ποσοτική έρευνα, δεδομένου ότι δεν υπάρχει η λεπτομέρεια των δεδομένων, μόνο η παρουσίαση των γενικών πτυχών της.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αναζήτηση προθέσεων για εκλογές πριν από τις εκλογές.

Αναζήτηση

Είναι ένας τύπος έρευνας πεδίου στην οποία ο ερευνητής ασχολείται άμεσα με το αντικείμενο της μελέτης. Με άλλα λόγια, υπάρχει η παρέμβαση του ερευνητή για μια αλλαγή στο περιβάλλον.

Για να γίνει αυτό, ο ερευνητής πρέπει να εντοπίσει ένα πρόβλημα (πρακτικό), να δημιουργήσει ένα σχέδιο δράσης για την επίλυση αυτού του προβλήματος και στη συνέχεια να αναλύσει τις αλλαγές που το έργο του έφερε στο περιβάλλον.

Συμμετέχουσα έρευνα

Σε αντίθεση με την έρευνα δράσης, στον συμμετέχοντα ο ερευνητής δεν χρειάζεται να έχει σχέδιο να παρεμβαίνει στην πραγματικότητα του περιβάλλοντος.

Αυτός ο τύπος έρευνας βασίζεται στη μέγιστη ενσωμάτωση του συμμετέχοντα στο φυσικό περιβάλλον που περιβάλλει το αντικείμενο μελέτης του. Έτσι, ο ερευνητής είναι σε θέση να απορροφήσει την καλύτερη γνώση πιο περίπλοκη και βαθιά στο θέμα που ερευνήθηκε.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη σημασία της αναζήτησης.