Κοινωνικοοικονομική

Τι είναι η κοινωνικοοικονομική:

Το κοινωνικοοικονομικό είναι ένα επίθετο που αποδίδεται σε κάθε πρακτική που σχετίζεται με καταστάσεις, περιστάσεις και πτυχές που επηρεάζουν τόσο την κοινωνική τάξη όσο και την οικονομία ενός τόπου ή μιας περιοχής.

Σύμφωνα με τη νέα ορθογραφία της πορτογαλικής γλώσσας, ο σωστός τρόπος για να γράψετε τη λέξη κοινωνικοοικονομική είναι χωρίς τον διαχωρισμό με την παύλα ( κοινωνικο-οικονομική ).

Συνήθως, η κοινωνικοοικονομική πρακτική σχετίζεται με το σύνολο των υποκειμενικών μεταβλητών που χαρακτηρίζουν ένα άτομο ή μια ομάδα σε μια ιεραρχία ή κοινωνική ισοπέδωση. Είναι το λεγόμενο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο .

Αυτές οι μεταβλητές μπορούν να σχετίζονται με τις κοινωνιολογικές, οικονομικές, εκπαιδευτικές, εργασιακές και άλλες πτυχές που βοηθούν στον εντοπισμό ενός ατόμου σε μια συγκεκριμένη κοινωνικοοικονομική ομάδα.

Ωστόσο, ο κοινωνικοοικονομικός όρος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να αναφέρεται στα δεδομένα ενός δήμου. Είναι το κοινωνικοοικονομικό προφίλ .

Κοινωνικοοικονομικό προφίλ

Αυτό το προφίλ αποτελείται από ένα έγγραφο που εκπονήθηκε από το ίδιο το δημαρχείο, το οποίο περιέχει πηγές αναλύσεων των τοπικών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών πτυχών, με περιγραφές και στοιχεία που καλύπτουν όλους τους τομείς και τους φορείς του δημοτικού οργανισμού.

Ο όρος μπορεί επίσης να αναφέρεται στη μορφή οργάνωσης της οικονομικής και κοινωνικής δομής που αναλαμβάνει μια κοινωνία, βασισμένη σε ένα είδος συστήματος.

Είναι το κοινωνικοοικονομικό σύστημα που περιλαμβάνει τύπους ιδιοκτησιών και τη διαχείριση της οικονομίας, με διαδικασίες μετακίνησης αγαθών και κατανάλωση αυτών, εκτός από τον καταμερισμό της εργασίας. Ένα παράδειγμα ενός κοινωνικοοικονομικού συστήματος είναι ο καπιταλισμός.

Οι μεταβλητές που αξιολογούνται σε αυτήν την κοινωνικοοικονομική πρακτική, είτε ποσοτική είτε ποιοτική, είναι υπεύθυνες για την παρουσίαση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης ενός συγκεκριμένου τόπου.

Αυτή η εξέλιξη είναι η θετική διακύμανση μεταξύ των ποιοτικών και ποσοτικών πτυχών που σχετίζονται με αυτές τις κοινωνικές και οικονομικές μεταβλητές. Εν συντομία, αποτελεί μια καθοριστική διαδικασία για τη μέτρηση των αλλαγών στην κοινωνικοοικονομική δομή του τόπου.

Δείτε επίσης την έννοια της κοινωνικής τάξης και της κοινωνικής ανισότητας.