7 Χαρακτηριστικά του σοσιαλισμού

Ο σοσιαλισμός είναι ένα πολιτικό και οικονομικό σύστημα που βασίζεται στην ισότητα . Ο σκοπός του συστήματος είναι να μετασχηματίσει την κοινωνία με τη διανομή εισοδήματος και περιουσίας για τη μείωση της κοινωνικής ανισότητας.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του σοσιαλισμού είναι:

1. Κρατική παρέμβαση

Το κράτος παρεμβαίνει μόνιμα και αποτελεσματικά στην άσκηση οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων και ελέγχει τις τιμές και τους μισθούς των εργαζομένων.

Η κρατική παρέμβαση είναι σημαντική για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και μέσων παραγωγής για όλους τους πολίτες.

2. Ισορροπημένη κατανομή του εισοδήματος

Η κατανομή εισοδήματος σημαίνει ότι όλα όσα παράγονται από την κοινωνία πρέπει να κατανέμονται εξίσου μεταξύ όλων των ανθρώπων. Το κέρδος της παραγωγής ελέγχεται από το κράτος και κατανέμεται μεταξύ των εργαζομένων.

Ο κύριος στόχος της κατανομής του εισοδήματος που ελέγχεται από το κράτος είναι να εξαλειφθούν οι ανισότητες που υπάρχουν λόγω της μεγάλης διαφοράς της οικονομικής ισχύος μεταξύ κοινωνικών τάξεων.

3. Κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής

Η όλη παραγωγική δομή των εδαφών, των εταιρειών και των μηχανών είναι συλλογική ιδιοκτησία, συνεταιρισμοί ή δημόσιες επιχειρήσεις. Η δομή αυτή διαχειρίζεται το κράτος, καθώς και ολόκληρη η διαδικασία παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών.

Όλος ο πλούτος και οι αξίες που προκύπτουν από την κοινωνικοποιημένη παραγωγή πρέπει να κατανέμονται εξίσου στους πολίτες ή να επενδύονται προς όφελος της κοινωνίας. Έτσι, στον σοσιαλισμό δεν υπάρχει ιδιωτική ιδιοκτησία.

4. Μη ύπαρξη συστήματος κλάσης

Ως συνέπεια των μέσων παραγωγής ανήκε σε όλους, στον σοσιαλισμό πρέπει να υπάρχει μόνο η κοινωνική τάξη των προλετάριων (εργατών).

Δεν υπάρχουν πλούσιοι ή φτωχοί, δεν υπάρχουν αφεντικά και εργαζόμενοι και οι πόροι της οικονομίας ανήκουν σε όλους. Δεν υπάρχουν κοινωνικές τάξεις με αντιτιθέμενα συμφέροντα ή που να αντιπροσωπεύουν κοινωνική ανισότητα.

5. Προγραμματισμένη οικονομία

Αυτό σημαίνει ότι η οικονομία και η παραγωγή της χώρας ελέγχονται από το κράτος ώστε να λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο ισότιμα. Το κράτος είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο όλων των τομέων της οικονομίας, όπως ο έλεγχος του τι παράγεται, των τιμών και των πωλήσεων.

Είναι επίσης ευθύνη του κράτους να ελέγχει την αξία και την καταβολή των μισθών. Η προγραμματισμένη οικονομία ονομάζεται επίσης εθνικοποίηση της οικονομίας .

6. Αντιπολίτευση στον καπιταλισμό

Από την εμφάνισή της στη Βιομηχανική Επανάσταση το σοσιαλιστικό ιδεώδες γεννήθηκε ως αντίδραση στις κοινωνικές ανισότητες που δημιουργεί ο καπιταλισμός.

Υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ των δύο συστημάτων. Στον σοσιαλισμό υπάρχει κρατική παρέμβαση στην οικονομία, την παραγωγή και τους μισθούς. Στον καπιταλισμό υπάρχει μικρή παρέμβαση και οι τιμές και οι μισθοί καθορίζονται από την κίνηση της οικονομικής αγοράς.

Μια άλλη διαφορά αφορά τις κοινωνικές τάξεις. Ο σοσιαλισμός επιδιώκει μια κοινωνία χωρίς διαχωρισμό των τάξεων, ήδη στον καπιταλισμό υπάρχουν διαφορετικές κοινωνικές τάξεις που καταδεικνύουν την ύπαρξη κοινωνικών ανισοτήτων.

Δείτε περισσότερα για την έννοια του καπιταλισμού και του σοσιαλισμού.

7. Υποταγή του ατομικού συμφέροντος προς το γενικό συμφέρον

Είναι μέρος της λειτουργίας του σοσιαλιστικού ιδεώδους ότι το συλλογικό ή κοινωνικό συμφέρον είναι πιο σημαντικό από τις ατομικές διαθήκες.

Αυτό σημαίνει ότι τα συμφέροντα κάθε ατόμου πρέπει να διατηρούνται στο παρασκήνιο ενάντια στα συμφέροντα που είναι κοινά για όλους.

Μάθετε περισσότερα για τον επιστημονικό σοσιαλισμό, τον ουτοπιστικό σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό και τον σοσιαλισμό.