Παράμετρος

Τι είναι μια παράμετρος:

Η παράμετρος είναι ένα αρσενικό ουσιαστικό που χρησιμοποιείται αρκετά στα μαθηματικά που αποτελείται από μια σταθερή και αμετάβλητη γραμμή, που ανήκει σε μια εξίσωση ή που αποτελεί μέρος της κατασκευής μιας γραμμής. Σε ορισμένες περιπτώσεις η λέξη αυτή χρησιμοποιείται ως συνώνυμο για πρότυπο ή πρότυπο .

Στη φυσική, όταν ένας τύπος έχει μία ή περισσότερες μεταβλητές, η παράμετρος είναι σταθερή σταθερή ποσότητα. Στα μαθηματικά, η παράμετρος είναι η βοηθητική μεταβλητή που βρίσκεται σε εξισώσεις και λειτουργίες.

Στο πλαίσιο της πληροφορικής, η παράμετρος είναι η τιμή που έχει αποδοθεί από τον χρήστη μέσω μιας συγκεκριμένης λειτουργίας. Η παράμετρος εισάγεται ή ρυθμίζεται με σκοπό την τροποποίηση ή τη ρύθμιση μιας δεδομένης εντολής. Σε πολλές περιπτώσεις, όταν μια παράμετρος δεν ορίζεται από το χρήστη, το πρόγραμμα επιλέγει ένα. Στη γλώσσα προγραμματισμού. οι παράμετροι είναι ό, τι συμβαίνει μεταξύ των παρενθέσεων στις μεθόδους και τις λειτουργίες και συχνά χρησιμοποιείται ως συνώνυμο των όρων.

Μια παράμετρος μπορεί επίσης να περιγραφεί ως ένα στοιχείο ή χαρακτηριστικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία συγκρίσεων μεταξύ ανθρώπων, συμπεριφορών, γεγονότων κ.ο.κ.

Παράμετρος δικτύου

Η παράμετρος δικτύου αποτελείται από την απόσταση μεταξύ δύο σημείων του χωροδικτύου ενός κρυστάλλου, η οποία απόσταση μετράται παράλληλα με έναν από τους τρεις κύριους άξονες. Το διαστημικό δίκτυο περιέχει τρεις παραμέτρους, οι οποίες μπορεί να είναι όλες οι ίδιες, όλες διαφορετικές ή 2 ίσες και μία διαφορετική. Η μονάδα μέτρησης είναι το angstrom ή το νανόμετρο.

Η γνώση του τρόπου προσδιορισμού των παραμέτρων ενός δικτύου είναι απαραίτητη για τον εντοπισμό ενός κρυστάλλου, ειδικά αν είναι σε κράματα μετάλλων ή μέταλλα.

Εθνικές παράμετροι του προγράμματος σπουδών

Οι εθνικές παράμετροι του προγράμματος σπουδών είναι αναφορές ή πρότυπα ποιότητας που εφαρμόζονται στη στοιχειώδη εκπαίδευση στη Βραζιλία, με στόχο την προώθηση της διαδικασίας δημιουργίας της ιδιότητας του πολίτη και την αύξηση της ισότητας των δικαιωμάτων των πολιτών.

Πρόκειται για ευέλικτες προτάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των αναλυτικών προγραμμάτων και της πτυχής της εκπαίδευσης της Βραζιλίας. Δεν αποτελούν επιβολή ή ομοιογενή πρότυπα σπουδών και δεν ακυρώνουν την πολιτική και εκτελεστική αρμοδιότητα των κρατών και των δήμων.