Διαδικασία

Τι είναι η διαδικασία:

Η διαδικασία είναι μια λέξη που προέρχεται από τη λατινική διαδικασία, δηλαδή τη μέθοδο, το σύστημα, τον τρόπο δράσης ή το σύνολο των μέτρων που λαμβάνονται για την επίτευξη κάποιου στόχου .

Όσον αφορά την ετυμολογία της, η διαδικασία είναι μια λέξη που σχετίζεται με την πορεία και σημαίνει "να προχωρήσει" ή "να προχωρήσει".

Σύμφωνα με το νόμο, μια αγωγή μπορεί να είναι αγωγή, η σειρά των πράξεων που έχουν προκαθοριστεί σύμφωνα με το νόμο, προκειμένου να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα με νομική σημασία. Επιπλέον, μια διαδικασία μπορεί να είναι το σύνολο όλων των εγγράφων που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια μιας διαφοράς.

Ο όρος " διαδικασία εισόδου " καθορίζει τις προϋποθέσεις για κάποιον να ενταχθεί σε ένα ίδρυμα ή δραστηριότητα. Για παράδειγμα, η διαδικασία ένταξης σε ένα πανεπιστήμιο είναι τα βήματα που πρέπει να κάνει ο υποψήφιος για να γίνει φοιτητής στο πανεπιστήμιο.

Αστικές διαδικασίες

Η αστική διαδικασία είναι ένας τομέας του δημοσίου δικαίου, ο οποίος καθορίζει τους κανόνες δράσης σε περίπτωση πράξεων που οδηγούν στην εφαρμογή υποκειμενικού νόμου, με στόχο την επίλυση κάποιων συγκρούσεων συμφερόντων. Στη Βραζιλία, μια πολιτική διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται από τον Αστικό Κώδικα της Βραζιλίας.

Εργασιακή διαδικασία

Η εργασιακή διαδικασία σχετίζεται με τη μη συμμόρφωση με κάποιον κανόνα που θεσπίζεται από την εργατική νομοθεσία. Ορισμένα από τα πρότυπα που θεσπίζονται με τον Αστικό Κώδικα εφαρμόζονται στο πεδίο του έργου και όταν κάποια από αυτά τα πρότυπα σπάνε, μπορεί να θεσπιστεί μια εργατική δράση.

Διοικητική διαδικασία

Μια διοικητική διαδικασία διέπεται από τους κανόνες που περιλαμβάνονται στον νόμο αριθ. 9.784 της 29ης Ιανουαρίου 1999. Σκοπός του είναι να προστατεύει τους διαχειριστές και να διασφαλίζει την καλύτερη εκτέλεση των διοικητικών λειτουργιών. Σε πολλές περιπτώσεις, η διοικητική διαδικασία εφαρμόζεται στους δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι σε περίπτωση παραβάσεων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ενδέχεται να υπόκεινται σε κάποια κύρωση.

Ποινική διαδικασία

Οι ποινικές διαδικασίες είναι ένας τομέας δημοσίου δικαίου στον οποίο ένα συγκεκριμένο κράτος ασκεί την εξουσία του να εφαρμόζει το ποινικό δίκαιο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Οι ποινικές διαδικασίες διέπονται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Ο νόμος περί ποινικής δικονομίας έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της νομιμότητας της εξουσίας του κράτους να επιβάλλει κυρώσεις κατά τη διάρκεια ποινικής διαδικασίας.