Κεφαλαιακά αγαθά

Τι είναι κεφαλαιουχικά αγαθά:

Τα κεφαλαιουχικά αγαθά ή τα αγαθά παραγωγής είναι ο εξοπλισμός, οι εγκαταστάσεις, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που απαιτούνται για την παραγωγή άλλων αγαθών ή υπηρεσιών. Το κεφαλαιουχικό αγαθό δεν ενσωματώνεται άμεσα στο τελικό προϊόν. Τα άτομα, οι οργανισμοί και οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν τα κεφαλαιουχικά αγαθά για την παραγωγή άλλων αγαθών ή εμπορευμάτων.

Τα κεφαλαιουχικά αγαθά περιλαμβάνουν εργοστάσια, μηχανές, εργαλεία, εξοπλισμό και διάφορες κατασκευές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή άλλων προϊόντων για κατανάλωση. Υπάρχουν αντιπαραθέσεις στη χρήση της λέξης. Για παράδειγμα, τα αυτοκίνητα θεωρούνται καταναλωτικά αγαθά επειδή συνήθως αγοράζονται για προσωπική χρήση, ωστόσο ένα φορτηγό μπορεί να θεωρηθεί ως κεφάλαιο, καθώς χρησιμοποιείται από κατασκευαστικές εταιρείες για τη μεταφορά υλικών, για την κατασκευή κατοικιών και κτιρίων.

Η τεχνολογία χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό παραγόντων για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Η γεωργία και η βιομηχανία μπορούν να είναι έντονα και έντονα εργατικά και να χρησιμοποιούν περισσότερο την εργασία ή την εργασία. Οι συντελεστές παραγωγής σχηματίζονται από τη γη ή τους φυσικούς πόρους, από την εργασία, από το κεφάλαιο, από την τεχνολογία και από την επιχειρηματικότητα.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με:

Πρωτεύουσα στην οικονομία