Διαλυτοποίηση

Τι είναι η Διάλυση:

Η λύση είναι η ενέργεια της διάλυσης, δηλαδή της παύσης της ενοποίησης ή της παραβίασης μιας συμφωνίας, με αποτέλεσμα η παλαιά υπογεγραμμένη συμφωνία να παύσει να έχει αποτέλεσμα ή ισχύ.

Η λύση ενός γάμου ή μιας σταθερής ένωσης συνίσταται στην ακύρωση του συμφώνου που έχει υπογραφεί μεταξύ των συζύγων, γεγονός που τους καθιστά πλέον αδύνατο να αποτελέσουν ζευγάρι στο αστικό δίκαιο, για παράδειγμα.

Όταν μιλάμε για διάλυση της κοινωνίας ή μιας κυβέρνησης, αυτό σημαίνει ότι έχει σβήσει. Αυτό μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους, αλλά συμβαίνει όταν οι συμμετέχοντες παύουν να συμμετέχουν στη λειτουργία αυτών των ομάδων.

Στο πλαίσιο της χημείας, η διάλυση συνίσταται στην δράση ανάμιξης μιας διαλελυμένης ουσίας με ένα διαλύτη που οδηγεί σε μια ομοιογενή λύση, δηλαδή, στην ολική αραίωση της διαλελυμένης ουσίας. Ένα παράδειγμα αυτού του τύπου διαλυτοποίησης είναι η ανάμιξη του άλατος (διαλυτής ουσίας) με το νερό (διαλύτης). Όταν τα δύο συστατικά αναμιγνύονται, σε ορισμένες ποσότητες το άλας διαλύεται στο νερό.

Δείτε επίσης: Διαλυτότητα.

Στην εικαστική έννοια της λέξης, η διάλυση μπορεί επίσης να αντιστοιχεί στη βλάβη ή την ανηθικότητα, ειδικά όταν μιλάμε για «ηθική διάλυση».

Κλασματική διάλυση

Αποτελείται από την τεχνική διαχωρισμού των ετερογενών συστατικών που υπάρχουν σε ένα μείγμα . Η κλασματική διάλυση αποσκοπεί στη διάλυση μόνο ενός από τα στοιχεία που υπάρχουν στο μείγμα και αμέσως μετά τη διάλυση αυτή πρέπει να εφαρμοστούν και άλλες μέθοδοι για τον διαχωρισμό των άλλων συστατικών, ανάλογα με τη σύνθεση και τη διαλυτότητα καθενός από αυτά.

Για παράδειγμα, σε ένα ετερογενές μείγμα που περιέχει άμμο, άλας και έλαιο, θα γίνει αρχικά κλασματική διάλυση με την προσθήκη νερού (καθολικού διαλύτη) που θα διαλύσει το άλας. Ωστόσο, το λάδι και η άμμος θα παραμείνουν χωριστά καθώς δεν διαλύονται από αυτόν τον διαλύτη. Προκειμένου να διαχωριστούν τα υπόλοιπα συστατικά, πρέπει να εφαρμοστούν και άλλες τεχνικές διαλύσεως, όπως διήθηση, απόσταξη, μαγνητικός διαχωρισμός, απόχυση κ.λπ.

Συνώνυμα της διάλυσης

Μερικά από τα κύρια συνώνυμα της διάλυσης είναι:

  • Ακύρωση.
  • Σπάσιμο;
  • Τερματισμός.
  • Rupture;
  • Αποσύνθεση.
  • Διαχωρισμός;
  • Διαχωρισμός;
  • Διάσπαση;
  • Επιδείνωση.