Έννοια της ψηφιακής ένταξης

Τι είναι η ψηφιακή ένταξη:

Η ψηφιακή ένταξη συνίσταται στη διάθεση σε όλους τους πολίτες, με ισότιμο τρόπο, της δυνατότητας πρόσβασης στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) . Με άλλα λόγια, η ψηφιακή ένταξη αντιπροσωπεύει τον εκδημοκρατισμό της τεχνολογίας .

Η ψηφιακή ένταξη χρησιμεύει για να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης, εθνικότητας, θρησκείας ή οικονομικής δύναμης, θα μπορούν να απολαμβάνουν τις δυνατότητες των τεχνολογικών εργαλείων επικοινωνίας και πληροφόρησης. Όταν χρησιμοποιούνται σωστά, αυτά μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης αυτών των ατόμων.

Για την ψηφιακή ένταξη χρειάζονται τρεις βασικές απαιτήσεις: ο υπολογιστής, η πρόσβαση στο διαδίκτυο και, πάνω απ 'όλα, η γνώση σχετικά με τα εργαλεία διαδικτύου. Για το λόγο αυτό, τα κυβερνητικά προγράμματα ψηφιακής ένταξης, για παράδειγμα, πρέπει να στοχεύουν ουσιαστικά στην κατάρτιση και την «παιδεία» των ηλεκτρονικών υπολογιστών ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν τα οφέλη του ψηφιακού σύμπαντος.

Η ψηφιακή ένταξη αποτελεί ένα βήμα προς την κοινωνική ένταξη των ατόμων.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την κοινωνική ενσωμάτωση.

Τα προγράμματα ψηφιακής ένταξης τονίζουν το σχολικό περιβάλλον, βοηθώντας τα παιδιά να μάθουν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για την ανάπτυξη.

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες απευθύνονται επίσης σε αυτά τα κυβερνητικά προγράμματα, όπου η τεχνολογία πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους. Επιπλέον, οι επικοινωνίες και οι τεχνολογίες πληροφοριών μπορούν να αποτελέσουν ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό εργαλείο για όσους πάσχουν από ακοή ή προβλήματα όρασης, για παράδειγμα.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ενσωμάτωση.