σύμφωνα με τις συνταγματικές αρχές

Ποιες είναι οι συνταγματικές αρχές:

Οι συνταγματικές αρχές είναι αξίες που υπάρχουν ρητά ή σιωπηρά στο σύνταγμα μιας χώρας και που καθοδηγούν την εφαρμογή του νόμου με ένα σύνολο.

Θεωρώντας ότι το Σύνταγμα αποτελεί τη βάση ολόκληρου του νομικού συστήματος, θεσπίζει διάφορες αρχές που πρέπει να εφαρμόζονται σε όλους τους τομείς του δικαίου.

Ελέγξτε παρακάτω τις σημαντικότερες συνταγματικές αρχές που εφαρμόζονται σε κάθε κλάδο του δικαίου.

Συνταγματικές αρχές που εφαρμόζονται στο συνταγματικό δίκαιο

Οι συνταγματικές αρχές που εφαρμόζονται στο συνταγματικό δίκαιο προβλέπονται στο άρθρο 1 του ομοσπονδιακού Συντάγματος:

Κυριαρχία

Η κυριαρχία είναι η ικανότητα ενός κράτους να οργανώνεται σε όλες τις πτυχές (πολιτικές, νομικές, οικονομικές κ.λπ.) χωρίς να υποβάλλεται σε άλλη μορφή εξουσίας. Στη διεθνή σκηνή, η κυριαρχία είναι η απουσία υποταγής από το ένα κράτος στο άλλο.

Ιθαγένεια

Η ιθαγένεια είναι η δυνατότητα των ατόμων να συμμετέχουν στην πολιτική οργάνωση της χώρας, είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Αξιοπρέπεια του ανθρώπινου προσώπου

Η αρχή της αξιοπρέπειας του ανθρώπινου προσώπου καθιερώνει ότι, μέσα σε ένα δημοκρατικό κράτος δικαίου, η κυβερνητική δράση πρέπει να εξασφαλίζει στους πολίτες την πλήρη άσκηση όλων των κοινωνικών και ατομικών δικαιωμάτων.

Κοινωνικές αξίες της εργασίας και της ελεύθερης επιχείρησης

Αυτή η αρχή επισημαίνει ότι το Βραζιλιάνικο κράτος εκτιμά την ελευθερία των επιχειρήσεων και της ιδιοκτησίας, χαρακτηριστική των καπιταλιστικών συστημάτων.

Πολιτικός πλουραλισμός

Ο πολιτικός πλουραλισμός αποτελεί τη βάση της δημοκρατίας και εγγυάται την ευρεία και αποτελεσματική συμμετοχή του πληθυσμού στην πολιτική οργάνωση της χώρας.

Συνταγματικές αρχές που εφαρμόζονται στο διοικητικό δίκαιο

Οι συνταγματικές αρχές που εφαρμόζονται στο διοικητικό δίκαιο παρατίθενται στο άρθρο 37 του ομοσπονδιακού Συντάγματος και είναι οι εξής:

Νομιμότητα

Στο διοικητικό δίκαιο, η αρχή της νομιμότητας έχει αντίστροφη αίσθηση του τι εφαρμόζεται σε άλλους τομείς δικαίου. Ενώ σε άλλους κλάδους, επιτρέπεται ό, τι δεν απαγορεύεται από το νόμο, η δημόσια διοίκηση επιτρέπεται να ενεργεί μόνο σύμφωνα με ρητή νομική διάταξη, αν και κανένας νόμος δεν απαγορεύει την πράξη.

Απελπισία

Σύμφωνα με την αρχή της αδιαφορίας, η δημόσια διοίκηση πρέπει πάντα να ενεργεί προς το δημόσιο συμφέρον. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο οι δημόσιοι υπάλληλοι να ενεργούν με αμερόληπτο τρόπο και στο όνομα της δημόσιας οντότητας που εκπροσωπούν, χωρίς ευνοϊκές και προσωπικές προνομίες.

Ηθική

Για την επιδίωξη του δημοσίου συμφέροντος, οι πράξεις δημόσιας διοίκησης πρέπει να καθοδηγούνται όχι μόνο από το νόμο, αλλά και από καλή πίστη και ακεραιότητα.

Διαφήμιση

Η δημόσια διοίκηση πρέπει να ενεργεί με διαφάνεια, διασφαλίζοντας την πρόσβαση του πληθυσμού στις πράξεις, τις αποφάσεις και τους λόγους. Έτσι, η αρχή της δημοσιότητας στο διοικητικό δίκαιο εξασφαλίζει την εποπτεία της διοίκησης από την εταιρεία.

Αποτελεσματικότητα

Η αρχή της αποτελεσματικότητας υπαγορεύει ότι οι διοικητικές πράξεις πρέπει να εκπληρώνουν τον σκοπό τους με την κοινωνία με ικανοποιητικό και αποτελεσματικό τρόπο. Επιπλέον, πρέπει να αποδειχθεί αποτελεσματικότητα στην οργάνωση και τη διάρθρωση των δημόσιων φορέων προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η κατανομή και η εκτέλεση των καθηκόντων.

Δείτε περισσότερα σχετικά με τις αρχές της δημόσιας διοίκησης.

Συνταγματικές αρχές που εφαρμόζονται στο δικονομικό δίκαιο

Το ομοσπονδιακό Σύνταγμα προβλέπει ότι οι ακόλουθες αρχές πρέπει να εφαρμόζονται στο δικονομικό δίκαιο:

Λόγω νομικής διαδικασίας

Η σωστή νομική διαδικασία βασίζεται στο άρθρο 5, LIV του Ομοσπονδιακού Συντάγματος. Είναι η αρχή που εγγυάται σε όλους το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, με όλα τα μέτρα που προβλέπονται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων και των εγγυήσεων.

Η δίκαιη διαδικασία ορίζει επίσης ότι για να θεωρηθεί μια διαδικαστική πράξη έγκυρη, αποτελεσματική και τέλεια, πρέπει να συμμορφώνεται με όλα τα μέτρα που προβλέπονται από το νόμο.

Αντίθετη και άφθονη άμυνα

Οι αρχές της αντικρουόμενης και επαρκούς υπεράσπισης προβλέπονται στο άρθρο 5, LV του ομοσπονδιακού συντάγματος και στα άρθρα 9 και 10 του κώδικα πολιτικής δικονομίας.

Ο αντίπαλος είναι το δικαίωμα απάντησης που παρέχεται στον εναγόμενο σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Η ευρεία υπεράσπιση εγγυάται ότι, κατά την παρουσίαση της απάντησης, ο εναγόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει όλα τα κατάλληλα διαδικαστικά εργαλεία.

Isonomy

Σύμφωνα με το άρθρο 5, caput και I του Ομοσπονδιακού Συντάγματος και το άρθρο 7 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η αρχή της ισωνικής ορίζει ότι όλα τα μέρη πρέπει να τυγχάνουν ισότιμης μεταχείρισης σε σχέση με την άσκηση δικαιωμάτων και καθηκόντων στη διαδικασία.

Φυσικός δικαστής

Η αρχή του φυσικού δικαστή προβλέπεται στο άρθρο 5, LIII του ομοσπονδιακού συντάγματος και προβλέπει ότι κανείς δεν πρέπει να διώκεται ή να καταδικάζεται εκτός από την αρμόδια αρχή. Αυτή η αρχή έχει επιπτώσεις στους κανόνες διεθνούς δικαιοδοσίας, καθώς και καθορίζει την αμεροληψία του δικαστή.

Ακατάλληλη δικαιοδοσία

Ονομάζεται επίσης η αρχή της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, προβλέπεται στο άρθρο 5, XXXV του ομοσπονδιακού Συντάγματος. Βάσει αυτής της αρχής, κάθε απειλητικό ή ζημιογόνο δικαίωμα μπορεί να συζητηθεί στο δικαστήριο.

Διαφήμιση

Η αρχή της δημοσιότητας προβλέπεται στο άρθρο 93, ΙΧ του ομοσπονδιακού συντάγματος και στα άρθρα 11 και 189 του κώδικα πολιτικής δικονομίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και την εξασφάλιση της εποπτείας της δικαιοσύνης, οι διαδικαστικές πράξεις πρέπει να είναι δημόσιες (εκτός εκείνων που απαιτούν μυστικότητα), υπό την ποινή της ακυρότητας.

Ταχύτητα

Ονομάζεται επίσης η αρχή της εύλογης διάρκειας της διαδικασίας, προβλέπεται στο άρθρο 5, LXXVII του ομοσπονδιακού συντάγματος και στο άρθρο 4 του κώδικα πολιτικής δικονομίας. Η αρχή αυτή ορίζει ότι η διαδικασία πρέπει να περατωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να διασφαλιστεί η χρησιμότητα της απόφασης.

Συνταγματικές αρχές που εφαρμόζονται στο φορολογικό δίκαιο

Το ομοσπονδιακό Σύνταγμα προβλέπει στον τίτλο "Φορολογία και Προϋπολογισμός" τις αρχές που πρέπει να εφαρμόζονται στο φορολογικό δίκαιο:

Νομιμότητα

Η αρχή της φορολογικής νομιμότητας προβλέπεται στο άρθρο 150, Ι του ομοσπονδιακού συντάγματος και απαγορεύει σε κάθε ομοσπονδιακή οντότητα να απαιτεί ή να αυξάνει τους φόρους χωρίς προηγούμενη νομική διάταξη.

Isonomy

Σύμφωνα με το άρθρο 150, παράγραφος 2 του ομοσπονδιακού Συντάγματος, η αρχή της ισονομίας προβλέπει ότι οι πολίτες που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης σε σχέση με την καταβολή των φόρων.

Μη αντιδραστικότητα

Σύμφωνα με το άρθρο 150, ΙΙΙ, «α» του ομοσπονδιακού συντάγματος, η διοικητική απαγόρευση της αναδρομικής απαγόρευσης εισπράξεως ενός φόρου πριν από το νόμο που το θέσπισε ή αύξησε.

Προηγούμενη

Η αρχή της υπεροχής προβλέπεται στο άρθρο 150, ΙΙΙ, "β" και "γ" του ομοσπονδιακού συντάγματος. Σύμφωνα με τον ίδιο, απαγορεύεται στους ομοσπονδιακούς φορείς να εισπράττουν φόρους σε λιγότερο από 90 ημέρες από τη δημοσίευση του νόμου που τους καθιέρωσε. Επιπλέον, απαγορεύεται η είσπραξη φόρων κατά το ίδιο οικονομικό έτος (το ίδιο έτος) δημοσίευσης του νόμου.

Περιφράξεις κατάσχεσης

Σύμφωνα με το άρθρο 150, IV του ομοσπονδιακού Συντάγματος, η απαγόρευση της δήμευσης απαγορεύει στη φορολογική αρχή, μέσω της είσπραξης των φόρων, να κατέχει αδικαιολόγητα τα περιουσιακά στοιχεία του φορολογούμενου.

Ελευθερία κυκλοφορίας

Η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας προβλέπεται στο άρθρο 150, V του ομοσπονδιακού συντάγματος και εμποδίζει τις ομοσπονδιακές οντότητες να περιορίζουν την ελευθερία των πολιτών να έρχονται και να διέρχονται από τη συλλογή των φόρων, εκτός από την είσπραξη διοδίων στους δρόμους που διατηρούν οι δημόσιες αρχές.

Συνεισφορική ικανότητα

Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 του ομοσπονδιακού Συντάγματος, η αρχή αυτή ορίζει ότι, όπου είναι δυνατόν, οι φόροι πρέπει να εισπράττονται ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα κάθε ατόμου.

Επιλεκτικότητα

Σύμφωνα με το άρθρο 153, παράγραφος 3, I του ομοσπονδιακού Συντάγματος, η αρχή της επιλεκτικότητας προβλέπει ότι η φορολόγηση ενός αγαθού πρέπει να ποικίλει ανάλογα με την ουσία του ίδιου. Επομένως, τα βασικά αγαθά, όπως τα τρόφιμα και τα καύσιμα, θα πρέπει να υποφέρουν λιγότερο από άλλα, όπως τα τσιγάρα ή το οινόπνευμα.

Συνταγματικές αρχές που εφαρμόζονται στο ποινικό δίκαιο

Νομιμότητα

Η αρχή της νομιμότητας στο ποινικό δίκαιο προβλέπεται στο άρθρο 5, XXXIX του ομοσπονδιακού συντάγματος και προβλέπει ότι δεν υπάρχει έγκλημα ή ποινή χωρίς προηγούμενο νόμο να προβλέπει την ύπαρξή του.

Αναδρομικότητα του ευεργετικού νόμου

Επίσης γνωστή ως αρχή της μη αναδρομικότητας του ποινικού δικαίου, προβλέπεται στο άρθρο 5, XL του ομοσπονδιακού συντάγματος. Σύμφωνα με αυτή την αρχή, το ποινικό δίκαιο δεν θα εφαρμοστεί ποτέ σε ένα γεγονός πριν από την ισχύ του, εκτός αν η αίτησή του είναι επωφελής για τον εναγόμενο.

Προσωπικότητα της ποινής

Σύμφωνα με το άρθρο 5, XLV του ομοσπονδιακού Συντάγματος, η αρχή αυτή προβλέπει ότι καμία ποινή δεν μπορεί να υπερβαίνει το πρόσωπο του καταδικασθέντος εναγομένου. Σε περίπτωση αποζημίωσης για ζημία ή απώλεια περιουσίας, οι διάδοχοι του εναγομένου ανταποκρίνονται μόνο στο όριο των περιουσιακών στοιχείων που τους μεταβιβάστηκαν.

Ατομικότητα της ποινής

Αυτή η αρχή προβλέπεται στο άρθρο 5, XLVI του ομοσπονδιακού Συντάγματος. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κυρώσεις που επιβάλλονται στις καταδίκες θα πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων περιστάσεων του εναγομένου και της ίδιας της υπόθεσης.

Συνταγματικές αρχές που εφαρμόζονται στην κοινωνική ασφάλιση

Οι συνταγματικές αρχές που εφαρμόζονται στην κοινωνική ασφάλιση απαριθμούνται στις υποενότητες του άρθρου 194 του Ομοσπονδιακού Συντάγματος:

Ομοιογενής κάλυψη και φροντίδα

Σύμφωνα με την αρχή αυτή, η κοινωνική ασφάλιση πρέπει να καλύπτει όλους τους πολίτες που έχουν ανάγκη, ανεξάρτητα από την άμεση καταβολή εισφορών, ιδίως την κοινωνική αρωγή και τη δημόσια υγεία.

Ομοιογένεια και ισοδυναμία παροχών και υπηρεσιών προς τους αστικούς και αγροτικούς πληθυσμούς

Η αρχή της ομοιομορφίας προβλέπει ότι δεν θα υπάρχει διαφορά μεταξύ αστικών και αγροτικών πολιτών στην παροχή κοινωνικής ασφάλισης. Έτσι, οποιαδήποτε υπάρχουσα διαφορά πρέπει να βασίζεται σε κριτήρια όπως ο χρόνος συνεισφοράς, η ηλικία, ο συντελεστής υπολογισμού κ.λπ.

Επιλεκτικότητα και διανεμητικότητα στην παροχή παροχών και υπηρεσιών

Η αρχή αυτή ορίζει ότι η χορήγηση παροχών κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να είναι επιλεκτική. Έτσι, οι πολίτες πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις προκειμένου να λάβουν την επιθυμητή ασφάλιση. Επιπλέον, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν όροι για την κάλυψη όλων των γεγονότων, η αρχή της επιλεκτικότητας προβλέπει ότι ο νομοθέτης πρέπει να προσδιορίσει τους κινδύνους και τις καταστάσεις που αξίζουν μεγαλύτερη επείγουσα ανάγκη και προστασία για την κάλυψη.

Ανώρευση της αξίας των παροχών

Η αρχή της αμεροληψίας εξασφαλίζει στους πολίτες το δικαίωμα να μην έχουν την ονομαστική αξία του μειωμένου οφέλους τους.

Ιδιότητα με τη μορφή κατανομής του κόστους

Αυτή η αρχή ορίζει ότι όλοι οι φορολογούμενοι που έχουν τους ίδιους οικονομικούς όρους πρέπει να συμβάλλουν με ισονομικό τρόπο στην κοινωνική ασφάλιση.

Διαφορετικότητα της βάσης χρηματοδότησης

Σύμφωνα με το άρθρο 195 του ομοσπονδιακού Συντάγματος, η αρχή αυτή προβλέπει ότι η κοινωνική ασφάλιση θα χρηματοδοτείται από την κοινωνία στο σύνολό της και με πόρους από όλες τις ομοσπονδιακές οντότητες.

Ευαίσθητες Συνταγματικές Αρχές

Οι συνταγματικές αρχές είναι οι αξίες που ορίζονται στο άρθρο 34, VII του ομοσπονδιακού Συντάγματος ότι, αν παραβιαστεί, συνεπάγεται ομοσπονδιακή παρέμβαση στο κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την παραβίαση.

Οι συνταγματικές αρχές είναι:

  • α) δημοκρατική μορφή, αντιπροσωπευτικό σύστημα και δημοκρατικό καθεστώς ·
  • β) τα ανθρώπινα δικαιώματα ·
  • γ) δημοτική αυτονομία ·
  • δ) ευθύνη της δημόσιας διοίκησης, άμεση και έμμεση.
  • ε) εφαρμογή του ελάχιστου απαιτούμενου εισοδήματος από κρατικούς φόρους, συμπεριλαμβανομένων των μεταβιβάσεων, στη συντήρηση και ανάπτυξη δράσεων και υπηρεσιών εκπαίδευσης και δημόσιας υγείας.