Κοινωνική στρωματοποίηση

Τι είναι η κοινωνική διαστρωμάτωση:

Η κοινωνική διαστρωμάτωση είναι μια κοινωνιολογική έννοια που χρησιμοποιείται για την ανάλυση και την ερμηνεία της ταξινόμησης των ατόμων και των κοινωνικών ομάδων, βάσει δεδομένων και κοινών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών.

Ο κύριος στόχος της κοινωνικής στρωματοποίησης στο πλαίσιο των σπουδών κοινωνιολογίας είναι να κατανοήσει τη λειτουργία της ιεραρχικής οργάνωσης μιας κοινωνίας . Επιπλέον, στοχεύει επίσης να εντοπίσει τις βασικές διαφορές μεταξύ των κοινωνικών τάξεων και του τρόπου με τον οποίο οι ανισότητες είναι κοινωνικά κατασκευασμένες.

Όλες οι κοινωνίες έχουν κάποια διαστρωμάτωση, απλή ή σύνθετη. Δηλαδή, τα άτομα που αποτελούν αυτή την κοινωνική ομάδα χωρίζονται σε στρώματα (στρώματα).

Σε γενικές γραμμές, η κοινωνική στρωματοποίηση βλέπει ένα σύνολο ανισοτήτων που επηρεάζουν μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων σε μια κοινωνία, χωρίζοντάς τις με κάποια μορφή από τους άλλους. Ένα καλό παράδειγμα κοινωνικής διαστρωμάτωσης στη Βραζιλία είναι οι παραγκουπόλεις ή οι περιφερειακές γειτονιές.

Χαρακτηριστικά της κοινωνικής στρωματοποίησης

Η κοινωνική διαστρωμάτωση βασίζεται κυρίως στα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Είναι μια ιδιαιτερότητα της κοινωνίας, όχι απλώς μια αντανάκλαση των μεμονωμένων διαφορών.
  • Οι υλικοί και άυλοι πόροι κατανέμονται άνισα μεταξύ των μελών διαφόρων στρωμάτων.
  • Έχει "κληρονομικό" χαρακτήρα, δηλαδή μεταδίδεται από γενιά σε γενιά.
  • Είναι καθολική και μεταβλητή.
  • Περιλαμβάνει ανισότητες και πεποιθήσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, οι μελέτες σχετικά με την κοινωνική διαστρωμάτωση μπορούν να κατανοήσουν πώς παράγοντες όπως η εξουσία, ο πλούτος και το status quo αποτελούν σημεία διάκρισης μεταξύ των ανθρώπων της ίδιας κοινωνίας.

Και από αυτή την αρχή, αυτές οι μελέτες μπορούν να παρατηρήσουν αυτές τις ανισότητες και να βελτιώσουν τη γνώση των συγκρούσεων και των προβλημάτων που σχετίζονται με τις συμβολικές πτυχές αυτών των κοινωνικών ταξινομήσεων.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Στρωματοποίηση.

Η άνιση κατανομή μεταξύ των διαφόρων στρωμάτων που προσδιορίζονται στην κοινωνική διαστρωμάτωση εκπροσωπείται συνήθως μέσω της Κοινωνικής Πυραμίδας.

Κοινωνική πυραμίδα

Όσο υψηλότερη είναι η θέση του ατόμου στην πυραμίδα, τόσο μεγαλύτερη είναι η πρόσβασή του στους άυλους και υλικούς πόρους της κοινωνίας.

Όπως φαίνεται στην πυραμίδα, η βάση είναι πάντα μεγαλύτερη από την κορυφογραμμή. Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των ατόμων με λιγότερη πρόσβαση στους πόρους που παράγονται στην κοινωνία είναι μεγαλύτερος.

Η εξήγηση γι 'αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η βάση της πυραμίδας αντιπροσωπεύει το κοινωνικό στρώμα που παράγει αγαθά και υπηρεσίες, δηλαδή το προλεταριάτο (δούλοι, υπηρέτες, κοινά, κλπ.).

Είδη κοινωνικής διαστρωμάτωσης

Στη Δύση, η κοινωνική στρωματοποίηση οργανώνεται σε τρία κύρια κοινωνικά στρώματα: την ανώτερη τάξη, τη μεσαία τάξη και την κατώτερη τάξη και κάθε μία από αυτές τις τάξεις μπορεί να υποδιαιρείται σε άλλες τάξεις.

Τα άτομα που ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό στρώμα μπορούν να ανέλθουν ή να πέσουν μεταξύ των στρωμάτων εάν αποτελούν μέρος μιας ανοιχτής κοινωνίας. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως κοινωνική κινητικότητα .

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν κλειστές κοινωνίες που δεν επιτρέπουν αυτή την αλλαγή μεταξύ κοινωνικών στρωμάτων. Στην ινδική κουλτούρα, για παράδειγμα, το σύστημα καστών διαιρεί τα άτομα σε διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα που καθορίζονται από τη γέννηση.

Κάθε κάστα έχει καθορισμένο ρόλο στην κοινωνία και εκείνοι που δεν είναι πιστοί στις τελετουργίες και τα καθήκοντα της κάστας τους θα αναγεννηθούν σε κατώτερη θέση στην επόμενη ενσάρκωση.

Επομένως, δεν υπάρχει κινητικότητα μεταξύ των ιεραρχιών μιας κάστας, που καθορίζει ακόμα και το είδος της επαφής που μπορεί να έχει κάθε άτομο με μέλη άλλων καστών.

Κατά κανόνα, οι κοινωνικές στρωματοποιήσεις των ανοικτών κοινωνιών (καπιταλιστικές) βασίζονται στην οικονομική ισχύ του ατόμου. Από την άλλη πλευρά, σε κλειστές κοινωνίες αυτό που καθορίζει αυτή την ανισότητα είναι η προέλευση του ατόμου, δηλαδή η καταγωγή της οικογένειάς του.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους Castes και την Κοινωνική Κινητικότητα.

Οι μελέτες κοινωνικής διαστρωμάτωσης έχουν ως κύρια αναφορά τις θεωρίες του Karl Marx και του Max Weber, αν και έχουν διαφορετικές εστίες.

Κοινωνική διαστρωμάτωση σύμφωνα με τον Max Weber

Για τον Weber η κοινωνία μπορεί να διαστρωματωθεί με βάση τρεις βασικές παρατάξεις: οικονομική, κοινωνική και πολιτική . Αυτά, με τη σειρά τους, διακλαδίζονται σε διαφορετικές έννοιες.

Οι διαφορές μεταξύ των κοινωνικών τάξεων διαμορφώνονται βάσει οικονομικών κριτηρίων. Οι ήδη ονομαζόμενες ιδιοκτησίες διαμορφώνονται μέσω της κοινωνικής διάκρισης που έχει το άτομο στη μέση (σημασία της ομάδας που προέρχεται ή ενσωματώνεται).

Τέλος, η πολιτική δημιουργεί τα αποκαλούμενα κόμματα, τα οποία είναι επίσης ομάδες που σχηματίζονται από ανθρώπους με προνόμια σε σύγκριση με τους άλλους, δημιουργώντας κάποιου είδους ανισότητα.

Σε αντίθεση με τον Μαρξ, ο Weber δεν θεωρεί την εργασία (οικονομία) ως την πιο σημαντική πτυχή της κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Για τον Γερμανό πνευματικό, τα στρώματα της κοινωνίας σχηματίζονται από μια ένωση αυτών των διαφορετικών τάξεων.

Απόδειξη αυτού είναι ότι το Weber δείχνει πώς μπορεί να εμφανιστεί διαστρωμάτωση ανάμεσα στους ανθρώπους του ίδιου επαγγέλματος. Στην περίπτωση των δύο γιατρών, για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να έχει μεγαλύτερο κύρος και να έχει καλύτερη θέση στο status quo που έχει θεσπίσει η κοινωνία σε σύγκριση με την άλλη.

Κοινωνική διαστρωμάτωση σύμφωνα με τον Karl Marx

Σύμφωνα με τον Karl Marx, η κοινωνική διαστρωμάτωση επικεντρώνεται στο σύστημα της τάξης, διαιρούμενο κυρίως μεταξύ της αστικής τάξης και του προλεταριάτου.

Οι θεωρίες του Μαρξ συνδέονται με τις οικονομικές μελέτες και τις κοινωνικές πτυχές της οικονομίας και τις επιπτώσεις τους.

Προέλευση της κοινωνικής στρωματοποίησης

Αρχικά, στις πρωτόγονες κοινωνίες, η έννοια της κοινωνικής διαστρωμάτωσης δεν υπήρχε. Μόνο από την αρχή του καταμερισμού της εργασίας μεταξύ των μελών της κοινότητας (ιδίως της σεξουαλικής διαίρεσης) ξεκίνησαν οι ανισότητες.

Η εδαφική κυριαρχία και οι εθνοτικές διαφορές που προέκυψαν από αυτό βοήθησαν επίσης να τονισθεί η κατανομή των κοινωνικών ομάδων σε διαφορετικά στρώματα.

Κοινωνική διαστρωμάτωση και κοινωνική δομή

Αν και είναι διασυνδεδεμένα θέματα, η κοινωνική διαστρωμάτωση και η κοινωνική δομή έχουν διαφορετικές έννοιες.

Η κοινωνική δομή αποτελεί ένα σύστημα οργάνωσης της κοινωνίας, μέσω της αλληλεξάρτησης των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και άλλων παραγόντων. Η κοινωνική διαστρωμάτωση, ωστόσο, επιδιώκει να καταλάβει πώς σχηματίζονται αυτές οι ταξινομήσεις.

Παραδείγματα κοινωνικής διαστρωμάτωσης

Κανονικά, μπορούμε να βρούμε αυτό το είδος διαίρεσης όταν μια ομάδα ανθρώπων που δεν έχουν μεγάλη χρηματοοικονομική κατάσταση, καταλήγουν να μην έχουν πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες που προσφέρονται σε άλλη ομάδα καλύτερων οικονομικών συνθηκών.

Αυτό μπορεί να φανεί και στις περιφερειακές γειτονιές, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού με χαμηλό εισόδημα. Συνήθως, αυτές οι γειτονιές βρίσκονται πιο μακριά από τα κέντρα των πόλεων.

Δείτε περισσότερα για την έννοια της κοινωνικής τάξης και της κοινωνικής ιεραρχίας.