Κοινωνικές επιστήμες

Τι είναι οι κοινωνικές επιστήμες:

Οι κοινωνικές επιστήμες είναι ένας ευρύς τομέας μελετών που αποσκοπούν στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας, ανάπτυξης και οργάνωσης της κοινωνίας.

Στις κοινωνικές επιστήμες μελετώνται όλες οι σημαντικές πτυχές που σχετίζονται με την κοινωνία: οι ρίζες, οι ιστορικές διαδικασίες, η λειτουργία, οι πτυχές της ανάπτυξης, οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί, οι συγκρούσεις, τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά και οι συνήθειες.

Ποιος είναι ο τομέας των σπουδών των κοινωνικών επιστημών;

Οι κοινωνικές επιστήμες συνεργάζονται με την έρευνα και την έρευνα για τις διάφορες πτυχές που σχετίζονται με την ανθρώπινη συμπεριφορά με την πάροδο του χρόνου και πώς αυτές οι συμπεριφορές μπορούν να επηρεάσουν τη δομή μιας κοινωνίας.

Για να κατανοήσουμε τη λειτουργία της κοινωνίας, εκτός από τη μελέτη των σημερινών κοινωνικών φαινομένων, μελετάμε επίσης την ιστορική προέλευση της κοινωνίας, τις διαδικασίες ανάπτυξης και τις διάφορες ανθρώπινες συμπεριφορές.

Μελετάται πώς οι κοινωνικές πτυχές μιας τοπικής επιρροής και εξατομικεύουν την ταυτότητα μιας δεδομένης κοινωνίας. Αναλύονται κοινωνικές εκδηλώσεις, ατομικές και συλλογικές συμπεριφορές, ταυτότητες του λαού, πολιτισμικές, οικογενειακές και οικονομικές συνήθειες.

Οι τρεις τομείς σπουδών των κοινωνικών επιστημών

Οι κοινωνικές επιστήμες καλύπτουν τρεις διαφορετικούς τομείς σπουδών: την ανθρωπολογία, την κοινωνιολογία και την πολιτική επιστήμη.

  • Ανθρωπολογία : μελετά τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας, όπως πολιτιστικές, θρησκευτικές, οικονομικές και οικογενειακές δομές.
  • Κοινωνιολογία : μελετά τη λειτουργία των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ ατόμων που είναι μέλη μιας κοινωνίας.
  • Πολιτικές επιστήμες : μελετά τη λειτουργία της πολιτικής, των ιδεολογιών, των καθεστώτων και των συστημάτων διακυβέρνησης και πώς αναπτύσσονται οι σχέσεις εξουσίας.

Αυτές οι περιοχές μελέτης, με τις ιδιαιτερότητές τους, επιδιώκουν να κατανοήσουν τις διαφορετικές κοινωνικές πτυχές προκειμένου να κατανοήσουν τις διαφορές της ανθρώπινης πραγματικότητας μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο.

Ποια είναι η σημασία των κοινωνικών επιστημών;

Η ύπαρξη των κοινωνικών επιστημών είναι σημαντική για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας μιας κοινωνίας, της πολιτιστικής της ποικιλομορφίας και της συμπεριφοράς των ατόμων, ως όντα που ανήκουν σε μια κοινωνική ομάδα.

Αυτό είναι σημαντικό για την καλύτερη ερμηνεία των διαφορετικών κοινωνικών πραγματικοτήτων καθώς και για την κατανόηση των ηθικών και κοινωνικών αξιών που αποτελούν μέρος ενός δεδομένου κοινωνικού πλαισίου. Ομοίως, οι μελέτες κοινωνικής επιστήμης είναι σημαντικές για την κατανόηση των ιστορικών κύκλων και των κοινωνικών μετασχηματισμών που συμβαίνουν με την πάροδο του χρόνου.

Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλούς σκοπούς. Για παράδειγμα, στην αξιολόγηση κυβερνητικών δραστηριοτήτων, σε εκπαιδευτικά προγράμματα, στην εφαρμογή δημόσιων πολιτικών, στην έρευνα αγοράς, στην πολιτική και στα κοινωνικά έργα.

Ποιος είναι ο επαγγελματίας των κοινωνικών σπουδών;

Ποιος έχει κατάρτιση στον τομέα αυτό ονομάζεται κοινωνικός επιστήμονας . Ο επαγγελματίας αυτός είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία των σπουδών και της έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες.

Το έργο του κοινωνικού επιστήμονα περιλαμβάνει τη μελέτη ιστορικών διεργασιών και τροποποιήσεων και την ανάλυση της συμπεριφοράς διαφόρων κοινωνικών ομάδων. Η συλλογή δεδομένων και η έρευνα σχετικά με τη λειτουργία των πολιτικών θεσμών αποτελούν επίσης μέρος του έργου αυτού του επαγγελματία.

Η αγορά εργασίας ενός κοινωνικού επιστήμονα μπορεί να είναι αρκετά ολοκληρωμένη. Εκτός από το γεγονός ότι είναι ερευνητής, μπορεί επίσης να ενεργεί ως ομιλητής, σύμβουλος ή σύμβουλος σε διάφορους κλάδους της κοινωνίας, τόσο στον δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Μαθήματα Κοινωνικής Επιστήμης

Το μάθημα της σχολής κοινωνικών επιστημών διαρκεί κατά μέσο όρο τέσσερα χρόνια και καλύπτει τις ειδικότητες των τριών τομέων που ανήκουν στις κοινωνικές επιστήμες: κοινωνιολογία, ανθρωπολογία και πολιτική επιστήμη.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, τα μαθήματα όπως η γεωγραφία, η ιστορία, η ανθρωπολογία, η οικονομία, οι στατιστικές, η κοινωνιολογία, η φιλοσοφία, η πολιτική και η επιστημονική μεθοδολογία αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών. Το μάθημα καλύπτει επίσης πρακτικά θέματα που περιλαμβάνουν έρευνα πεδίου και συλλογή και ανάλυση δεδομένων.

Το μάθημα μπορεί να αποκτηθεί με δύο διαφορετικά προσόντα: πτυχίο και πτυχίο . Το πτυχίο στις κοινωνικές επιστήμες δρα κυρίως στον τομέα της έρευνας, της ανάλυσης δεδομένων και της διαβούλευσης. Ο απόφοιτος των κοινωνικών επιστημών, εκτός από την εργασία με την έρευνα, είναι επίσης ικανός να εργαστεί με τη διδασκαλία στον τομέα αυτό.

Διαφορές μεταξύ των κοινωνικών επιστημών και των ανθρωπιστικών επιστημών

Οι κοινωνικές επιστήμες μελετούν τις πιο ποικίλες πτυχές της κοινωνίας και την επιρροή της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε μια δεδομένη κοινωνία. Οι ανθρώπινες επιστήμες, ενώ μελετούν και τον άνθρωπο, ασχολούνται περισσότερο με τις ατομικές τους πτυχές, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της ψυχολογίας.

Έτσι, η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ τους είναι ότι οι κοινωνικές επιστήμες μελετούν την ανθρώπινη συμπεριφορά ως μέρος μιας συλλογικής, ως κοινωνικής ύπαρξης. ενώ οι ανθρώπινες επιστήμες μελετούν τις πτυχές του ανθρώπου που θεωρούνται περισσότερο στην ατομικότητά τους .

Ο συντονισμός της βελτίωσης του προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Capes), που είναι ο φορέας που είναι αρμόδιος για τα πρότυπα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Βραζιλία, θεωρεί ότι πολλοί από τους κλάδους που σπουδάζουν στο μάθημα των κοινωνικών επιστημών είναι μέρος του τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών, όπως συμβαίνει στην περίπτωση φιλοσοφία, ιστορία και κοινωνιολογία.

Έτσι, παρόλο που θεωρούνται ότι ανήκουν σε διαφορετικούς τομείς γνώσης, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι είναι διεπιστημονικές περιοχές και ότι, από κοινού, μελετούν τις πολυάριθμες κοινωνικές πτυχές.

Εφαρμοσμένες Κοινωνικές Επιστήμες

Οι εφαρμοσμένες κοινωνικές επιστήμες είναι μια ονομασία ενός χώρου γνώσης, που δημιουργήθηκε από τους Capes.

Σύμφωνα με τον οργανισμό περιλαμβάνονται στον τομέα των εφαρμοσμένων μαθημάτων κοινωνικών επιστημών όπως η διοίκηση, η αρχιτεκτονική και η αστικοποίηση, η βιβλιοθηκονομία, οι λογιστικές επιστήμες, η κοινωνική επικοινωνία, ο νόμος, η κοινωνική υπηρεσία, μεταξύ άλλων.

Δείτε επίσης τις έννοιες της Ανθρωπολογίας, της Πολιτικής Επιστήμης, της Κοινωνιολογίας και της Φιλοσοφίας.